×

If everyone reading this donated $1 we would be done in a matter of hours. Once we reach our goal of $150/mo we will remove ads site-wide, but if you become a Patron today♥ you will enjoy a totally ad-free experience! ☺

Become a Patron!

#armenia on Rizon

On Rizon | Users Online: 33 | Last Updated: 2018-09-20 12:04:36
Connect to this channel with ... connect to IRC using IRCCloud IRCCloud | connect to IRC using KiwiIRC KiwiIRC | connect to IRC using your default IRC client Default IRC Client

Topic: [+Nnptz] 04ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Armenia 04Մ04աղթում ենք ձեզ հաճե04լի ժամանց, 12համեցեք չաթին www.cili12cia.com կայքի միջոցով։ 7Օգնության համար համեցեք #armhelp.


Topic History(Last 3 topics)

  • 2018-09-19 17:04:48: [+Nntz] 04ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Armenia 04Մ04աղթում ենք ձեզ հաճե04լի ժամանց, 12համեցեք չաթին www.cili12cia.com կայքի միջոցով։ 7Օգնության համար համեցեք #armhelp.
  • 2018-09-17 06:04:08: [+Nnptz] 04ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Armenia 04Մ04աղթում ենք ձեզ հաճե04լի ժամանց, 12համեցեք չաթին www.cili12cia.com կայքի միջոցով։ 7Օգնության համար համեցեք #armhelp.
  • 2018-09-13 13:04:41: [+Nnptz] 04ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Armenia 04Մ04աղթում ենք ձեզ հաճե04լի ժամանց: համեցեք չաթին www.cili12cia.com կայքի04 04միջոցո12վ։ Օգնության 04համար համեցեք #armhelp.
Channel Traffic: 7 Day History

If you are seeing this, please refresh the page.

Comments on this channel